Dịch vụ cung cấp

 
 1.  Tư vấn đầu tư
 2.  Hỗ trợ thủ tục pháp lí
 3.  Bổ sung quy hoạch
 4. Đo gió ( lắp đặt, O&M)
 5. Khảo sát kĩ thuật
 6. Khảo sát đường vận chuyển
 7. Pre FS, FS, thiết kế cơ sở, thiết kế kĩ thuật, thiết kế chi tiết, phân tích kinh tế – tài chính
 8. Tính sản lượng điện hàng năm
 9. Đánh giá tác động lưới, SCADA, đo đếm điện năng, bảo vệ rơ-le,…
 10. Báo cáo tác động môi trường, PCCC
 11. Lập HSMT và đánh giá HSDT
 12. Báo cáo thẩm tra
 13. Tư vấn quản lí dự án
 14. Giám sát thi công

dự án đã thực hiện

Dự án: Nhà máy điện gió Bình Đại 1
Công suất: 30MW
Khách hàng: TTC-Gulf
Phạm vi: NCKT, TKCS, Nghiên cứu tác động nối lưới, đánh giá tác động MT-XH, đo gió, …
Năm: 2017 – 2019
Dự án: Nhà máy điện gió Tiền Giang
Công suất: 50MW ++
Khách hàng: Me Kong Enegry
Phạm vi: NCKT, đo gió, …
Năm: 2019
Dự án: Nhà máy điện gió Trà Vinh
Công suất: 50MW ++
Khách hàng: Trà Vinh RE
Phạm vi: NCKT, TKCS, nghiên cứu tác động nối lưới, đánh giá tác động MT – XH, …
 
 
Dự án: Nhà máy điện gió Bình Thuận
Công suất: 50MW ++
Khách hàng: WIN Enegry Corp
Phạm vi: NCKT, TKCS, nghiên cứu tác động nối lưới, đánh giá tác động MT – XH, …
 
Dự án: Nhà máy điện gió Chính Thắng
Công suất: 50MW ++
Khách hàng: WIN Enegry Corp
Phạm vi: NCKT, TKCS, nghiên cứu tác động nối lưới, đánh giá tác động MT – XH, …